Databeskyttelseserklæring

Sådan behandler vi dine oplysninger

Vi er glade for dit besøg og din interesse i vores produkter og tjenester. Beskyttelsen af dine personfølsomme oplysninger er vigtig for os. Vi vil derfor gerne nedenfor informere dig om, hvordan personfølsomme oplysninger behandles hos Carl Zeiss AG og andre virksomheder i ZEISS-koncernen (herefter benævnt ZEISS).

Personfølsomme oplysninger er data, der muliggør direkte eller indirekte identifikation af en person. Det er uden betydning, om identificeringen kan ske på grundlag af en enkelt oplysning eller flere oplysninger. Jo flere oplysninger og data der kan kombineres, jo mere præcist kan personen identificeres. Personfølsomme oplysninger omfatter for eksempel navn, adresse, alder eller e-mailadresse, men også indirekte data såsom en IP-adresse eller et CPR-nummer.

Controller og databeskyttelsesansvarlig

Den ansvarlige part for behandlingen og beskyttelsen af dine personfølsomme oplysninger er Carl Zeiss AG.

Hvis du har spørgsmål vedrørende databeskyttelse eller spørgsmål i forbindelse med behandlingen af dine personfølsomme oplysninger eller udøvelsen af dine rettigheder, bedes du kontakte os ved enten at bruge kontaktformularen nederst på denne side eller på følgende adresse, telefonnummer eller e-mailadresse:

Corporate Data Protection Officer
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Tlf.: +49 7364 20-0 (nøgleord "data protection") E
-mail: dataprivacy@zeiss.com (Undlad venligst at sende fortroligt indhold via e-mail)

Dine rettigheder som registreret person

Du bevarer naturligvis kontrollen over alle de personfølsomme oplysninger, som du overlader til os, når du besøger vores hjemmeside eller bruger vores tjenester. Du har følgende rettigheder, som du kan udøve helt gratis.

1. Ret til indsigt

Du har til enhver tid ret til at indhente oplysninger om dine personlige data, som vi opbevarer. Du har ret til at vide, til hvilke formål dine personfølsomme oplysninger behandles, hvor længe de behandles (se Opbevaringsvarighed), og hvem de videregives til, hvis det er relevant (se Datakategorier). Bemærk venligst, at vi først skal bekræfte identiteten på den anmodende person, før vi kan udlevere oplysninger.

2. Ret til tilbagekaldelse/indsigelse

Hvis du har givet os dit samtykke til en bestemt behandling af dine oplysninger, så har du ret til at tilbagekalde dette samtykke til enhver tid og med virkning for fremtiden.

Hvis vi behandler dine personfølsomme oplysninger inden for rammerne af en interesseafvejning på grund af vores tungtvejende legitime interesse, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod denne behandling med virkning for fremtiden.

3. Ret til dataportabilitet

Du har ret til at anmode om en overførsel af dine personfølsomme oplysninger fra os til en anden enhed.

4. Ret til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen.

Du har ret til at få dine oplysninger berigtiget og/eller suppleret ved hjælp af en tillægserklæring, og du har også ret til at få dine data slettet i forbindelse med de formål, hvortil de blev indsamlet, eller til at begrænse behandlingen af dine data i forbindelse hermed.

5. Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse over for en tilsynsmyndighed eller vores databeskyttelsesansvarlige, i det omfang du skulle have en grund til at gøre indsigelse. Hvis du ønsker at gøre rettigheder mod vores virksomhed gældende, bedes du kontakte den kontaktperson, der er anført i øverst i denne databeskyttelsesmeddelelse.

Datakategorier og modtagere af data

1. Hvilke datakategorier benytter ZEISS sig af?

De kategorier af personfølsomme oplysninger, som ZEISS behandler, omfatter bl.a.

 • Dine kontaktoplysninger, f.eks. for- og efternavn, adresse, telefonnummer/-numre, e-mailadresse osv.
 • Faglige oplysninger, f.eks. navnet på din virksomhed, adressen på din virksomhed, din stilling i virksomheden osv.
 • Placerings- eller præferencedata, f.eks. ved brug af vores hjemmeside for at kunne vise indhold på det sprog, der er relevant for dig, for at kunne levere nyhedsbreve med indhold, der er relevant for dig osv.
 • Produkt- og servicedata, f.eks. hvilke produkter eller ydelser du eller din virksomhed har købt hos ZEISS, hvilke produkter eller ydelser du har fået tildelt osv.

Vi vil gerne gøre dig opmærksom på, at du inden for rammerne af det respektive kontraktforhold skal udlevere de person- og virksomhedsrelaterede data, som er nødvendige for etablering, implementering og ophævelse af kontraktforholdet eller løfte om opfyldelse og deres respektive opfyldelse, eller som vi er juridisk forpligtet til at indsamle.

2. Modtagere af personfølsomme oplysninger

I det omfang, det er nødvendigt, vil disse afdelinger inden for ZEISS have adgang til personfølsomme oplysninger, der kræver, at de kan opfylde deres forpligtelser.

Derudover kan dine personfølsomme oplysninger blive videregivet til andre modtagere til de formål, der er beskrevet under Formål med behandling af personfølsomme oplysninger og i henhold til det nævnte relevante lovgrundlag. Disse er nøje udvalgte partnere, der leverer tjenester til ZEISS. Disse tjenesteudbydere håndterer dine personfølsomme oplysninger som såkaldte databehandlere på vores vegne og i henhold til vores instruktioner.

3. Overdragelse til tredjelande eller internationale organisationer

En overdragelse til lande uden for Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("tredjelande") sker kun i det omfang, det er nødvendigt i relation til det pågældende formål. Før enhver overdragelse af personfølsomme oplysninger til databehandlere eller tredjeparter i tredjelande sikrer vi, at der findes en overførselsmekanisme i henhold til den Europæiske Unions GDPR-bestemmelser:

 • Hvis det er et sikkert tredjeland, er dataoverførslen omfattet af en beslutning om tilstrækkelighed.
 • Hvis data overdrages til et såkaldt usikkert tredjeland, er denne dataoverførsel omfattet af standardklausuler i kontrakten.

Varighed af opbevaring

Dine personfølsomme oplysninger vil blive slettet, så snart de ikke længere er nødvendige i forbindelse med det pågældende formål. I det omfang vi er juridisk forpligtet hertil, gemmer vi dine data, indtil de lovregulerede opbevaringsfrister udløber. Afhængigt af lovgrundlaget er disse normalt 6 til 10 år.

Derudover vil dine data blive opbevaret indtil udløbet af de lovbestemte forældelsesfrister, normalt 3 år, i det omfang det er nødvendigt for at gøre gældende, udøve eller forsvare retskrav. Herefter vil de pågældende data rutinemæssigt blive slettet, hvis de ikke længere er nødvendige for opnåelsen af de nødvendige formål.

Automatiseret beslutningstagning inkl. profilering

Personlige data, som vi eksempelvis indsamler på vores hjemmesider, og som hjælper os med at forstå dine interesser, kan blive brugt til personaliseringsformål for at give dig indhold og oplysninger, der er relevante for dig. Automatiseret beslutningstagning, som udelukkede er baseret på disse indsamlede data, finder ikke sted.

Det er muligt at indgive en uformel indsigelse mod denne form for brug uden begrundelse på noget tidspunkt og med fremtidig virkning. Brug venligst kontaktformularen nederst på denne side.

Formålet med behandlingen af personfølsomme oplysninger

ZEISS indsamler og behandler kun dine personfølsomme oplysninger, hvis du har givet dit samtykke, eller hvis det er tilladt eller påkrævet i henhold til andre lovbestemmelser. Vi indhenter generelt disse data på to forskellige måder: enten har du givet os dataene, eller også indsamler vi dataene, når du bruger vores produkter og tjenester.

På nedestående liste vises de forskellige formål med behandlingen af personfølsomme oplysninger her hos ZEISS. Hver enkelt punkt indeholder en kort beskrivelse af det respektive formål sammen med den relevante hjemmel for behandlingen. Ved at klikke på et punkt kan du se en mere detaljeret beskrivelse for hvert enkelt formål.

Hvis du har spørgsmål om et eller flere behandlingsformål, er du velkommen til at kontakte os.

 • Persondata, som ZEISS modtager som en del af tilbudsanmodninger, ordrebehandling, konfiguration osv., anvendes til at behandle de respektive forretningstransaktioner. De indsamlede data behandles med dette formål i vores CRM-system. Retsgrundlaget for databehandling er opfyldelsen af en kontrakt eller gennemførelsen af prækontraktuelle foranstaltninger i henhold til artikel 6 (1) lit. b i GDPR.

 • ZEISS tilbyder forskellige apps til mobile enheder (iOS og/eller Android), der kan indsamle persondata. Disse persondata er nødvendige for, at appen kan fungere.

  Apps på mobile enheder kan om nødvendigt og med brugerens samtykke få adgang til funktioner på slutenheden. I alle de apps, som ZEISS tilbyder, vil du blive bedt om at give dit samtykke til brugen af de påkrævede funktioner. Disse funktioner kan være, men er ikke begrænset til, følgende::

  • Kalender
  • Kontaktpersoner
  • Kamera
  • Beliggenhed
  • Lyd (udgang og mikrofon)
  • Telefon
  • SMS/MMS
  • Hukommelse
  • Muligvis andre sensorer

  Retsgrundlaget for databehandlingen er dit samtykke i overensstemmelse med artikel 6 (1) a i GDPR. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden.

 • ZEISS optager muligvis telefonsamtaler eller chatsessioner for at forbedre kvaliteten af vores tjenester. En optagelse påbegyndes først, efter at du er blevet bedt om og har givet dit samtykke ved begyndelsen af telefonopkaldet eller chatten.

  Retsgrundlaget for databehandlingen er dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, lit. a i GDPR. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden.

 • Normal ansøgningsproces

  Ved at registrere dig og indsende din ansøgning til os via ZEISS-ansøgningsportalen overlader du dine persondata til os og giver dit samtykke til, at disse oplysninger behandles som en del af ansøgningen. Du har også mulighed for at give separat samtykke til, at dine data inkluderes i ansøgningspuljen (se nedenfor).

  Dine data bruges af princip kun til at besætte den specifikke stilling i en virksomhed i ZEISS-koncernen. Den ZEISS-virksomhed, der er ansvarlig for stillingsopslaget, eller, i tilfælde af en uopfordret ansøgning, den ZEISS-virksomhed, som du sender ansøgningen til, er ansvarlig for indsamlingen og behandlingen i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning. Du kan indhente yderligere oplysninger om det pågældende ZEISS-selskab på recruiting.oberkochen@zeiss.com. Du kan når som helst gennemse, opdatere og supplere de oplysninger, du har angivet på ZEISS-ansøgningsportalen.

  Uopfordret ansøgning

  Hvis du sender en uopfordret ansøgning til vores ansøgeradministrationssystem, videresendes dine data til den relevante ZEISS-virksomhed, der matcher dine kompetencer.

  Ansøgningspulje

  Hvis du har givet dit samtykke til, at dine data må videresendes, cirkuleres din profil, hvis den også kunne være interessant for at besætte ledige stillinger i andre ZEISS-virksomheder. Derfor bliver dine data gjort tilgængelige for ZEISS-virksomheder, der er involveret i ansøgningsprocessen, og de kan kontakte dig, hvis de er interesseret.

  Aktiv rekruttering

  Hvis det, vi læser om dig på din profil, er interessant, og vi har kontaktet dig via karriereportaler eller lignende, starter vi med at lære dig at kende via det pågældende sociale netværk. Med dit samtykke inkluderer vi data, vi har indsamlet fra det sociale netværk, på vores ansøgningsportal og sender dig derefter et link, hvormed du kan færdiggøre din profil via en tilpasset adgangsmulighed og give dit samtykke til at blive inkluderet i vores ansøgningspulje. Efter at vi har indsamlet dine data fra det sociale netværk, overgår du til den normale ansøgningsproces (se ovenfor).

  Anbefaling

  Hvis din profil er interessant, er du måske allerede blevet anbefalet af en af vores ZEISS-medarbejdere. I så fald indsamles dine kontaktoplysninger først af ZEISS-medarbejderen, så vores system derefter kan sende dig en automatiseret e-mail med oplysninger og et link til jobprofilen. Hvis du er interesseret, kan du følge den normale ansøgningsproces. Hvis du ikke er interesseret, og du ikke besvarer e-mailen, sletter vi dine kontaktoplysninger fra vores system efter maksimalt to måneder. Det giver dig tid nok til at tilpasse din profil i forhold til den relevante stilling eller bruge de data, vi allerede har indsamlet, til andre interessante ledige stillinger. Hvis du ønsker det, sletter vi også gerne dine data efter anmodning, før de to måneder er gået.

  Typer af data

  Som en del af ansøgningsprocessen behandler vi de data, du overlader til os sammen med din ansøgning. Disse data omfatter i særdeleshed:

  • Identifikationsdata (fornavn, efternavn osv.)
  • Kontaktoplysninger (e-mailadresse, telefonnummer osv.)
  • Oplysninger om uddannelse og karriere (skole/universitet, tidligere erhvervserfaring osv.)
  • Andre relevante data (certifikater, dit foto osv.)
  • Data om dine personlige præferencer (hvad du kan lide, dine interesser osv.)
  • Retsgrundlag og den registreredes rettigheder

  Dine data indsamles til de ovenfor angivne formål (relevante årsager til beskæftigelse i ZEISS). Databehandlingen udføres på baggrund af artikel 6 (1) lit b i GDPR sammenholdt med artikel 88 i GDPR.

  Da ZEISS rekrutterer nye medarbejdere fra mange forskellige lande, er retsgrundlaget for den legitime behandling af persondata meget forskelligt. Yderligere oplysninger om bestemte nationale lovbestemmelser (f.eks. om registreredes rettigheder i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning) samt generelle oplysninger om databehandling hos ZEISS fremgår af vores hjemmeside.

  Hvis dine data behandles på baggrund af et samtykke, som du har givet, kan du til enhver tid trække dette samtykke tilbage med virkning for fremtiden på ZEISS-ansøgningsportalen eller ved at sende en e-mail til recruiting.oberkochen@zeiss.com. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den databehandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage.

  Modtagere af data og sted for databehandlingen

  ZEISS Group sikrer, at tredjeparter, der f.eks. handler på vegne af ZEISS, og som har adgang til disse data, overholder de rettigheder og forpligtelser, der er defineret i denne databeskyttelsespolitik. ZEISS og dennes tjenesteudbydere behandler generelt data på servere, der er placeret i EU. I særlige tilfælde kan dataene også i det omfang, der er hjemmel herfor, blive behandlet i lande uden for EU.

  Når oplysninger videregives inden for ZEISS Group, når oplysninger overføres til udlandet, og når oplysninger behandles af eksterne partnere, overholder ZEISS den gældende databeskyttelseslovgivning og sikrer disse aktiviteter så godt som muligt ved hjælp af de tilgængelige databeskyttelsesmidler, herunder databehandlingskontrakter, EU-standardbestemmelser og internationale konventioner. Hvis lokale krav i udlandet ikke overholder det beskyttelsesniveau, som er angivet i EU's charter om grundlæggende rettigheder, vil ZEISS forsøge at minimere risiciene ved behandling af persondata ved at iværksætte de relevante tiltag.

  Sletning af data

  Vi er i princippet forpligtet ved lov til at arkivere dine data, der er relevante for ansøgningsprocessen, i seks måneder. I tilfælde af at vi ikke kan tilbyde dig en stilling, men forudsat at du har accepteret at blive inkluderet i ansøgningspuljen, sletter vi dine data senest to år efter, at der er givet afslag på din ansøgning. Efter seks måneder kan du også til enhver tid få slettet dine data på ZEISS-ansøgningsportalen eller ved at sende en e-mail til recruiting.oberkochen@zeiss.com. Hvis du ikke har givet dit samtykke til, at dine data opbevares, slettes de, så snart vi har besat stillingen eller inden for perioden på seks måneder.

  Hvis du har givet dit samtykke til, at dine data opbevares, inkluderer vi disse data i de HR-administrationsprocesser, som vi udfører inden for lovens rammer.

  Datasikkerhed

  ZEISS har globalt gældende virksomhedsretningslinjer, som sørger for sikkerheden og fortroligheden af dine data. Derudover gælder databeskyttelsesreglerne også i de lande, hvor en ZEISS-virksomhed har et registreret hovedkontor. Hver tjenesteudbyder, der behandler dine persondata på vegne ZEISS, påtager sig endvidere at sikre fortrolighed og at anvende de samme strenge sikkerhedsforanstaltninger som ZEISS.

  Den tekniske support til vores ansøgeradministrationssystem leveres af en it-udbyder i Tyskland, som vi har valgt i henhold til de lovbestemte parametre, og som lovbestemte databeskyttelseskrav også gælder for.

  Jobalarm

  Hvis du indstiller en jobalarm, gemmer vi kun de oplysninger, der kræves til dette (e-mailadresse og udvælgelseskriterier). Du kan til enhver tid afslutte din deltagelse i jobalarmer. I så fald sletter vi dine oplysninger med det samme.

  Kontakt

  Send dine spørgsmål om ansøgningsprocessen til recruiting.oberkochen@zeiss.com.

 • ZEISS har forskellige fora med specifikke ekspertemner. Disse ekspertfora har til formål at give brugerne mulighed for at udveksle tanker, erfaringer og nyttige tips med andre brugere. Deltagelse kræver et ZEISS-id. I denne proces behandles brugernavnet, e-mailadressen og brugsdata.

  Retsgrundlaget for databehandlingen er dit samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, lit. a i GDPR. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden.

 • Ved afholdelsen af konkurrencer indsamler ZEISS personfølsomme oplysninger om deltagerne for at kunne udnævne vinderen. Dette omfatter normalt tiltaleformen, det fulde navn, adressen, e-mailadressen og telefonnummeret, hvis kontakt via telefon er påkrævet.

  Disse oplysninger bruges til at underrette vinderne via e-mail, post eller telefon. Adresseoplysningerne vil blive brugt til at fremsende præmien, medmindre denne afleveres personligt.

  Oplysningerne vil udelukkende blive indsamlet og behandlet af virksomheder i ZEISS-koncernen. Oplysningerne vil ikke blive overdraget til andre eksterne virksomheder.

  Retsgrundlaget for databehandlingen er dit samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, lit. a i GDPR. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden.

 • Carl Zeiss AG behandler de personlige oplysninger, der modtages af whistlebloweren, med det formål at modtage og behandle indberetninger om overholdelse vedrørende overtrædelser af gældende love og interne regler samt efterforskning og sanktionering af sådanne overtrædelser.

  Oplysningerne, der modtages af whistlebloweren, omfatter blandt andet datakategorier som kommunikationsdata (f.eks. navn, telefonnummer, e-mailadresse, privatadresse), medarbejderdata om medarbejdere hos ZEISS og, hvis relevant, navne og andre personlige oplysninger relateret til de personer, der er omfattet i indberetningen.

  Databehandlingen ved modtagelsen og efterforskningen af indberetninger om overholdelse samt bestemmelsen af passende foranstaltninger baseres på artikel 6(1) litra f) i GDPR. Dette baseres især på den legitime interesse hos ZEISS som virksomhed for retsforfølgelsen af kriminelle overtrædelser, fremsættelsen af krav under civilretten, påbegyndelsen eller ophøret af et ansættelsesforhold eller registreringen af kriminelle overtrædelser i ansættelsesforholdet, såvel som forhindringen af mindre alvorlige overtrædelser i henhold til gældende love.

  Databehandling i centraladministrationen og videresendelse af sager på tværs af koncernen fra Corporate Compliance udføres generelt i overensstemmelse med virksomhedens legitime interesse i at skabe overblik over indberetninger om overholdelse i hele koncernen og dermed eksisterende risici inden for ledelsesfunktionens omfang, såvel som for fremsættelsen og forsvaret af rettigheder i henhold til artikel 6 (1) lit. f) i GDPR.

  Hvis der er en juridisk forpligtelse til at have et whistleblowersystem eller en mekanisme til håndtering af klager, kan det juridiske grundlag udspringe fra artikel 6 (1) lit. c) i GDPR.

  I det omfang at mekanismen til håndteringen af klager kræver den registreredes samtykke i forbindelse med databehandlingen, udføres behandlingen i overensstemmelse med artikel 6 (1) a) i GDPR. Samtykke, der gives til behandlingen af personlige oplysninger, kan trækkes tilbage når som helst med fremtidig virkning.

  I overensstemmelse med vores legitime interesse i henhold til artikel 6 (1) (f) i GDPR anonymiserer vi i visse tilfælde personlige oplysninger, således at der ikke fremgår personfølsomme oplysninger om, samt andre oplysninger, der kan spores tilbage til, specifikke individer.

  Opbevaringsforpligtelser og perioder for sletning

  Af princip gemmer vi kun personlige oplysninger så længe, det er nødvendigt eller et juridisk krav, med henblik på at afklare de forhold, som indberetningen om overholdelse relaterer sig til. De specifikke opbevaringsforpligtelser og perioder for sletning, der gælder for personlige oplysninger, som behandles i forbindelse med håndteringen og afklaringen af indberetninger om overholdelse, afhænger af efterforskningsresultaterne for de specifikke forhold, såvel som overtrædelsens art og de juridiske konsekvenser.

  Fremlæggelse og overførsel af personlige oplysninger

  Ved håndteringen af indberetninger om overholdelse i overensstemmelse med den internt bestemte procedure og, hvis relevant, i henhold til juridisk fastlagte procedurer, kan det være nødvendigt at involvere andre interne funktionsområder under afklaringen af forholdene og fastsættelsen af foranstaltninger. Kun i det omfang, hvor det er nødvendigt for behandlingen af indberetningen om overholdelse eller er påkrævet for opfyldelsen af juridiske forpligtelser, kan personlige oplysninger videregives til følgende organer i denne sammenhæng:

  • Ledelsen og/eller den lokale overholdelsesansvarlige i den pågældende ZEISS-virksomhed.
  • Den internt ansvarlige afdeling i tilfælde af (sagkyndige) specifikke oplysninger (f.eks. beskyttelse af koncerndata, koncernsikkerhed, juridisk afdeling, indkøbsafdeling, menneskerettighedsrådgiver, intern revision).
  • Den ansvarlige HR-afdeling og ledere til de pågældende medarbejdere.
  • Eksterne advokatvirksomheder og andre partnere, hvis dette er nødvendigt for afklaringen af indikationer i forbindelse med overholdelse.
  • Andre ansvarlige parter såsom statslige, efterforskningsmæssige autoriteter, f.eks. offentlige anklagere.

  Hvis du som whistleblower har oplyst din identitet i forbindelse med indberetningen om overholdelse, er vi generelt forpligtet under GDPR til at oplyse enhver anklaget person om din identitet som kilden til personlige oplysninger senest én måned efter modtagelsen af din indberetning (artikel 14 (3) (a) i GDPR). Hvis der er en væsentlig risiko for, at sådan en indberetning vil gå ud over den effektive efterforskning af beskyldningen eller andet af interesse, der kunne have behov for beskyttelse (f.eks. beskyttelse af whistleblowerens personlige oplysninger), kan indberetningen udsættes, så længe risikoen forekommer (artikel 14 (5) (b) i GDPR).

  Personlige oplysninger overføres kun til en modtager (f.eks. en virksomhed eller fuldmægtig tilknyttet ZEISS) i et tredjeland (uden for EU eller EØS), hvis dette er nødvendigt for behandlingen af indberetningen om overholdelse. De relevante krav i artikel 44 ff. i GDPR tages i betragtning i overensstemmelse hermed.

  Whistleblower-systemet "ZEISS Integrity Line"

  Med "ZEISS Integrity Line" kan whistleblowere anonymt indsende indberetninger om overholdelse og kommunikere via en krypteret forbindelse.

  Carl Zeiss AG har overdraget de tekniske forskrifter for "ZEISS Integrity Line"-platformen til EQS Group AG, Karlstraße 47, 80333 München, Tyskland ("EQS"). Tjenesteudbyderen blev nøje udvalgt. Denne er ansvarlig for regelmæssig overvågning af den omhyggelige håndtering og beskyttelse af oplysninger. Vi overfører personlige oplysninger til EQS i forbindelse med den tekniske implementering. Til dette formål har vi indgået en ordredatabehandleraftale med EQS. Behandlingen hos EQS foregår udelukkende i datacentre i Tyskland og Schweiz, der er ISO 27001-certificerede og har et højt sikkerhedsniveau.

  Når platformen bruges til indberetninger om overholdelse, og når der kommunikeres via platformen, behandles de oplysninger, der oplyses af whistlebloweren i indberetningen, i en særligt beskyttet database af EQS og krypteres i henhold til det aktuelt tekniske niveau. IP-adressen og den aktuelle placering gemmes ikke på noget tidspunkt.

  Kun ZEISS Corporate Compliance, dvs. Chief Compliance Officer, Head of Corporate Compliance og Corporate Compliance Officer, såvel som særligt bemyndigede administratorer hos EQS, har tilladelse til at få vist oplysningerne i "ZEISS Integrity Line".

 • ZEISS-læringsplatformene understøtter dig ved din efter- og videreuddannelse. Formålet med ZEISS-læringsplatformene er at forsyne dig med kursusindhold, organisere læringsprocesser, understøtte læringsscenarier og følge op på læringsfremskridt under arbejdet med kursusindholdet. Kommunikation mellem lærere og elever er også aktiveret til dette formål. ZEISS-læringsplatforme sender e-mails og kalenderposter med relevante oplysninger til deltagerne som led i tilrettelæggelsen af læreprocesser.

  Retsgrundlaget for databehandlingen er dit samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, lit. a i GDPR. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden.

 • ZEISS ønsker at gøre det nemt for dig at kontakte os. Derfor har vi kontaktformularer til henvendelser på alle vores hjemmesider.

  Hvis du kontakter os ved hjælp af en kontaktformular, indsamler vi derfor dit navn og din e-mailadresse, så vi kan besvare din henvendelse hurtigt og individuelt. Hvis du ønsker at kontakte os telefonisk, bedes du også oplyse dit telefonnummer.

  Oplysningerne vil kun blive brugt til at besvare din henvendelse og vil ikke blive brugt til andre formål.

  Retsgrundlaget for databehandlingen er dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, lit. a i GDPR. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden.

 • ZEISS vil gerne sende dig oplysninger om produkter og tjenester, som kan have din interesse.

  Vi bruger dine personfølsomme oplysninger, der er indsamlet som en del af en nyhedsbrevsregistrering, især de anførte interesseområder, til at give dig produkt- og serviceoplysninger, der er skræddersyet til dig personligt. Ved at oplyse dit navn giver du os mulighed for at henvende os til dig personligt og til nemt at administrere dine data. Hvis du angiver dine adresseoplysninger, f.eks. dit postnummer, kan vi også give dig regionalt skræddersyede tilbud.

  Retsgrundlaget for databehandlingen er dit samtykke i overensstemmelse med artikel 6 (1) lit. a i GDPR. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden. Du finder instrukser til afmelding i sidefoden af hvert nyhedsbrev.

  De data, som vi modtager i forbindelse med køb af et af vores produkter eller tjenester samt ved brugen af dem, kan anvendes til direkte markedsføringstiltag for at gøre opmærksom på nyheder og opdateringer om købte eller relaterede produkter eller tjenester. Retsgrundlaget for databehandling er sikringen af de legitime interesser hos ZEISS i overensstemmelse med artikel 6 (1) (f) i GDPR. Vores tungtvejende legitime interesse følger af vores interesse i at kunne sende dig nyheder og forbedringer til de produkter eller tjenester, du har købt, eller relaterede produkter eller tjenester.

  Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personfølsomme oplysninger til reklamemæssige formål af ZEISS med virkning for fremtiden. Indsigelsen kan nemt og enkelt gøres via anmodningsformularen nederst på denne side eller ved at bruge afmeldingslinket i sidefoden af hvert nyhedsbrev.

  Derudover bestræber vi os altid på at forbedre vores tilbud. Derfor foretager vi evalueringer af de udsendte nyhedsbreve, f.eks. om en oplyst e-mailadresse kan nås, hvilke nyhedsbreve der åbnes, hvilke links der klikkes på i nyhedsbrevet osv. Dataene indsamles og behandles udelukkende af ZEISS. Oplysningerne vil ikke blive overdraget til andre eksterne virksomheder.

 • "Min synsprofil" og "ZEISS' online-synstjek" er onlinetjenester til bestemmelse af personlige synsvaner og identifikation af individuelle behov baseret på synsstyrke, kontrast og farvesyn samt astigmatisme og synsfelt for individuelle linseløsninger fra ZEISS. De personfølsomme oplysninger, der indsamles i denne proces, bruges udelukkende til de analyser, der kræves i hvert enkelt tilfælde. Resultaterne af "Min synsprofil" kan efterfølgende tilgås via en kode, der følger med resultatet; på anmodning kan denne kode også fremsendes via e-mail.

  Der indsamles forskellige data til bestemmelse af synsprofilen eller synstjekket: Alder, synsbegrænsning, tidligere anvendt synshjælpemiddel, synsproblemer, arbejdsmæssige og daglige aktiviteter, varighed af brugen af mobile enheder osv.

  Hvis du gerne vil modtage resultaterne på e-mail, vil din e-mailadresse også blive registreret for at gøre det muligt at sende QR-koden med analyseresultaterne. E-mailadressen vil ikke blive opbevaret yderligere.

  Retsgrundlaget for databehandlingen er dit samtykke i henhold til artikel 6 (1) lit. a i GDPR. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden.

 • På nogle ZEISS-produkter yder ZEISS en garanti på to år fra købsdatoen. For nogle af disse produkter kan denne garantiperiode forlænges til tre år, hvis produktet er registreret via ZEISS-onlineregistrering inden for fire uger efter købsdatoen.
  Retsgrundlaget for denne databehandling er opfyldelsen af en kontrakt eller gennemførelsen af prækontraktuelle foranstaltninger i henhold til artikel 6 (1) lit. b i GDPR.

 • Ved nogle af vores tjenester tilbyder vi Single Sign-on-procedurer. Denne procedure giver dig mulighed for at logge ind på nogle af vores tjenester ved hjælp af en brugerkonto hos en udbyder af Single Sign-on-procedurer (f.eks. Facebook eller Apple ID). Databehandlingen er baseret på artikel 6 (1) lit. a, b eller f i GDPR.

  Vores tungtvejende legitime interesse følger af vores forpligtelse til at sikre sikkerheden af de tilbudte tjenester. Derfor behandles visse personfølsomme oplysninger af ZEISS og overføres til os i forbindelse med Single Sign-on-proceduren.

 • ZEISS tilbyder dig også omfattende indstillinger for kontakt og oplysninger via vores tilstedeværelse på sociale medier. Disse sociale medier kan indsamle personlige oplysninger uafhængigt, f.eks. via din oprettede profil. Under processen behandles data også uden for EU. Databehandlingen udføres med hjemmel i artikel 6 (1) lit f i GDPR

  Platforme for sociale medier

  Vi tilbyder dig omfattende indstillinger for kontakt og oplysninger via vores tilstedeværelse på sociale medier baseret på artikel 6 (1) lit. f i GDPR. Disse sociale medier kan indsamle personlige oplysninger uafhængigt, f.eks. via din oprettede profil.

  På visse ZEISS-hjemmesider finder du knapper til plug-ins til sociale medier for andre onlineservicer. Disse knapper etablerer endnu ikke kontakt til udbyderens server. Kun ved at klikke på disse knapper giver du dit samtykke til kommunikation med udbyderen af den pågældende platform, og der aktiveres en forbindelse.

  Hvis du allerede er logget på et socialt netværk efter eget valg, sker dette, uden at et nyt vindue åbnes. Da dette er en direkte transmission, får vi ingen oplysninger om de data, der sendes. Det, der sendes, er, at du har kaldt den pågældende side frem. Hvis du på samme tid er logget ind på Facebook og co., overføres denne information til din konto på det sociale medie og associeres på denne måde med dig som person.

  Du kan få yderligere oplysninger om den videre brug og opbevaring af dine personlige oplysninger hos Facebook og Twitter ved at kontakte disse sociale medier direkte.

  Det er også muligt at blokere for sociale plug-ins via din browser ved at bruge add-ons.

  Facebook for Business – Automatic Advanced Matching

  Denne funktion er kun aktiv, hvis du har givet dit samtykke til brugen af Facebooks sporingspixel i vores banner med oplysninger om brug af cookies. Hvis du giver dette samtykke, bruges Automatic Advanced Matching på visse ZEISS-hjemmesider. Denne funktion sender din e-mailadresse og/eller dit telefonnummer, når du indtaster disse i en formular på en ZEISS-hjemmeside og indsender formularen. Dataene krypteres, inden de sendes, og Facebook bruger dem til at sikre, at personer bliver placeret i de rette målgrupper. Efterfølgende sletter Facebook de overførte data.

  Fansider på Facebook

  I henhold til en afgørelse fra EU-Domstolen fra den 5. juni 2018 er driften af en Facebook-fanside et fælles ansvar mellem Facebook og det respektive driftsselskab. De personlige oplysninger, som Facebook indsamler til brug sammen med Facebook Insights, stilles kun til rådighed for ZEISS i anonymiseret form. Derfor modtager vi ikke nogen oplysninger om individuelle brugeres adfærd. For at kunne tilbyde brugerne relevant indhold bruger ZEISS Facebook Insights eller tredjepartsværktøjer, som bruger data fra Facebook, til at evaluere, hvordan vores indhold modtages og bruges. Retsgrundlaget herfor er artikel 6 (1) lit. f GDPR.

 • Kundetilfredshedsundersøgelser

  ZEISS har en legitim interesse i at forbedre sine egne produkter og tjenester. Derfor inviterer vi dig måske til at deltage i kundeundersøgelser. De spørgeskemaer, der bruges til dette formål, er generelt designet til at være anonyme, så du ikke behøver at afgive personfølsomme oplysninger. Hvis du alligevel angiver personfølsomme oplysninger i et spørgeskema eller en undersøgelse, kan ZEISS bruge disse personfølsomme oplysninger til at forbedre egne produkter og tjenester.

  Dataene behandles med hjemmel i GDPR artikel 6 (1) lit a eller f i GDPR. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et afgivet samtykke med virkning for fremtiden.

  Vores tungtvejende legitime interesse ligger i at forbedre de produkter og tjenester, vi tilbyder.

  Brugerundersøgelser

  Vi bruger oplysninger fra brugerundersøgelser til at teste prototyper eller koncepter og ideer på vores hjemmeside og til at forbedre vores tjenester på grundlag af feedback, som vi modtager fra besøgende på hjemmesiden eller brugere, der er rekrutteret gennem bureauer. Databehandlingen er baseret på artikel 6 (1) lit. a eller f i GDPR.

  Hvilke oplysninger indsamler vi?

  • Navn
  • E-mailadresse
  • Adfærdsdata (brugerinteraktioner med prototypen, likes, dislikes, præferencer)
  • Placering (land)
  • Demografiske data: Alder, aldersgruppe, køn (ikke altid påkrævet)
  • Stillingsbetegnelse

  Hvis videoer og billeder optages som en del af brugerundersøgelsen, vil dette kun ske, hvis du har givet os dit samtykke. Du kan til enhver tid og uden at angive nogen begrundelse afmelde dig ved at sende en e-mail til research.panel@zeiss.com. Vi gemmer disse oplysninger i vores databaser, fordi det er muligt, at ikke alle medlemmer af projektgruppen deltager i interviewet (hvis relevant).

  Tjenesteudbyderen maze.com bruges til at udføre brugerundersøgelser. Der er indgået en databeskyttelsesaftale med tjenesteudbyderen. Dine personfølsomme oplysninger vil ikke blive delt med nogen anden tjenesteudbyder.

  Vi gemmer personfølsomme oplysninger, der er indsamlet som et led i en brugerundersøgelse, i en periode på 2 år. Anonymiserede data (dvs. data, der ikke kan identificere dig) bliver muligvis gemt i længere tid.

 • Hvis du deltager i et af vores arrangementer, kan behandlingen af dine personfølsomme oplysninger blive nødvendig for din deltagelse af behandlings- og faktureringsmæssige årsager. Databehandlingen udføres i henhold til artikel 6 (1) lit. b i GDPR eller, såfremt der ikke består noget kontraktforhold mellem dig og ZEISS, på grundlag af artikel 6 (1) lit. f i GDPR. Vores tungtvejende legitime interesse ligger i en effektiv implementering af onlinearrangementer.

  Vi anvender følgende platforme og applikationer til at gennemføre virtuelle møder eller webinarer:

  • Microsoft Teams
  • GoToWebinar
  • WebEx
  • Clickmeeting
  • On24

  Som udgangspunkt er det kun din e-mailadresse, dit for- og efternavn samt din IP-adresse, der behandles i forbindelse med arrangementet. Ved betalte arrangementer kan data også blive behandlet til faktureringsmæssige formål.

  Der oprettes en krypteret forbindelse mellem dig og webinarets tjenesteudbyder. Vi optager ikke de lydmæssige eller visuelle oplysninger, som transmitteres under denne session. Ved at klikke på "Deltag" bekræfter du, at du heller ikke vil optage eller tage screenshots af denne session.
  Du kan til enhver tid afslutte sessionen ved blot at lukke browservinduet eller afslutte programmet eller appen. Hvis din kontaktperson afslutter sessionen, afsluttes din sessionsdeltagelse også automatisk.

  Under og efter webinaret overføres der statistiske data til os. Hvis du deltager i et webinar og stiller eller besvarer et spørgsmål under webinaret, modtager vi udover dine registreringsdata også oplysninger om varigheden af deltagelsen, interessen for webinaret, det stillede spørgsmål eller afgivne svar for yderligere support eller forbedring af brugeroplevelsen.

  Vi vil også gerne gøre opmærksom på, at udbyderne indsamler deres egne data som en del af leveringen, hvilket vi ikke har nogen indflydelse på. Detaljerede oplysninger herom kan findes på udbydernes hjemmesider.

 • ZEISS overvåger sikkerhedsrelevante områder i og uden for bygninger og lokaler ved hjælp af videooptagelse. Videoovervågning af offentlige områder foregår principielt ikke. Så snart du er inden for kameraernes registreringsområde, er du genstand for denne databehandling. Databehandlingen udføres med hjemmel i GDPR artikel 6 (1) lit a.

  ZEISS har en tungtvejende legitim interesse i brugen af videoovervågning. Dette er med til at sikre stort set fuld bygnings- og personlig sikkerhed. Videoovervågning har følgende formål:

  • Udøvelse af råderet over ejendom
  • Registrering af ulovlige adgangsforsøg
  • (Nødvendig) overvågning af døre med alarmer
  • Registrering af blokerede nødudgange
  • Opklaring og retsforfølgning af uautoriseret adgang
  • Forebyggelse, begrænsning og opklaring af kriminelt relevant adfærd, f.eks. hærværk

  Videoovervågning gør det muligt hurtigt at iværksætte foranstaltninger til afhjælpning af gener, der opstår som følge af ovennævnte punkter. Det tjener således ikke kun til beskyttelse af bygningen, men også din personlige sikkerhed og sikkerheden for medarbejdere hos ZEISS.

  Videodata evalueres kun på ad hoc-basis. I tilfælde af overtrædelse af husordenen, en begået forbrydelse eller visse lovkrav kan optagelserne overdrages til politiet.

  Som regel registreres eller opbevares dataene i 7 dage. Afhængigt af placeringen kan registreringen af dataene ske i en anden periode (i maksimalt en måned). Normalt bliver der slået en meddelelse op på hvert af de steder, hvor der udføres videoovervågning, for at underrette de registrerede om deres rettigheder.

  I tilfælde af en konkret årsag skal disse billedsekvenser bruges i den periode, hvor undersøgelsen pågår.

 • Som regel kan du benytte dig af ZEISS-hjemmesider, uden at du skal afgive personlige oplysninger. Ved nogle af de funktioner, der tilbydes på hjemmesiderne, vil vi anmode dig om personfølsomme oplysninger for at kunne behandle den pågældende tjeneste hurtigt og på en brugervenlig måde eller for overhovedet at kunne tilbyde tjenesten. Se også "Brug af cookies og lignende teknologier".

  Nogle data indsamles allerede automatisk og af tekniske årsager, når du besøger vores hjemmeside. Du kan finde detaljerede oplysninger herom under "Adgang til data på hjemmesider og netbutikker".

  Databehandlingen er baseret på artikel 6 (1) lit. a eller f i GDPR. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden.

 • Du kan bestille forskellige produkter i vores netbutikker. I forbindelse med selve ordreprocessen behandles forskellige personfølsomme oplysninger. Databehandlingen er baseret på artikel 6 (1) lit. b i GDPR.

  For at kunne behandle en ordre behandler vi dine kontaktoplysninger, dvs. titel, efternavn, fornavn, telefonnummer og leverings- og faktureringsadresse. Vi anvender din e-mailadresse til at sende dig en ordrebekræftelse og andre vigtige oplysninger om din ordre og til at bekræfte din identitet, når du opretter en kundekonto. Desuden indsamler vi dine betalingsoplysninger under bestillingsprocessen. Hvis det er nødvendigt for opfyldelsen af en ordre, anvender vi post-, speditions- og fragtfirmaer. I tilfælde af forsinkelse i betalingen videregiver vi, såfremt de øvrige lovkrav er opfyldt, de data, der er nødvendige for fuldbyrdelsen af vores krav, til en inkassotjenesteudbyder. Behandlingen af kreditkortbetalinger og PayPal udføres også af en ekstern tjenesteudbyder.

  Retsgrundlaget for databehandling er opfyldelsen af en kontrakt eller gennemførelsen af prækontraktuelle foranstaltninger i henhold til artikel 6 (1) lit. b i GDPR. Som afvigelse herfra foretages databehandling til det ovenfor beskrevne kredittjek og eventuel inddragelse af en inkassotjenesteudbyder på baggrund af artikel 6 (1) lit. f i GDPR. Vores tungtvejende legitime interesse ligger i at undgå betalingsmisligholdelse.

  Nogle data bliver allerede indsamlet automatisk og af tekniske årsager, når du besøger vores netbutikker. Du kan finde detaljerede oplysninger herom under "Adgang til data på hjemmesider og netbutikker".

 • Til behandling af betalinger, der hidrører fra kontraktforhold, tilbyder vi vores kunder sikre betalingsmuligheder og bruger andre betalingstjenesteudbydere ud over banker. Retsgrundlaget for databehandling er opfyldelsen af en kontrakt eller gennemførelsen af prækontraktuelle foranstaltninger i henhold til artikel 6 (1) lit. b i GDPR.

   Betalingstjenesteudbyderne behandler personfølsomme oplysninger (såsom navn, adresse, bankdata som f.eks. kontonumre eller kreditkortnumre). Denne behandling er nødvendig for at kunne udføre transaktionerne. De data, der indtastes i denne proces, behandles og opbevares dog kun af betalingstjenesteudbyderne. ZEISS modtager kun oplysninger med bekræftelse eller negative oplysninger om betalingen.

    Betalingstjenesteudbyderne kan foretage yderligere transmissioner med det formål at kontrollere identitet og kreditværdighed. I denne forbindelse henviser vi til betalingstjenesteudbydernes vilkår og betingelser og databeskyttelsesoplysninger. De respektive betalingstjenesteudbyderes vilkår og betingelser og databeskyttelsesmeddelelser, som kan tilgås på de respektive hjemmesider eller transaktionsapplikationer, er gældende.

    • Mastercard
     Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgien
     Privatlivspolitik
    • Visa
     Visa Europe Services Inc, London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Storbritannien;
     Privatlivspolitik
    • PayPal
     PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
     Privatlivspolitik
    • Paymetric Inc.
     300 Colonial Center Pkwy #130, Roswell, GA 30076, USA
     Privatlivspolitik
    • Computop
     Computop Paygate GmbH, Schwarzbergstraße 4, D-96050 Bamberg, Tyskland
     Privatlivspolitik
   • ZEISS ID er identitets- og adgangsstyringssystemet for alle ZEISS-applikationer, som kan bruges af kunder, partnere, leverandører og medarbejdere. På den måde kan digitale tjenester fra ZEISS bruges via et enkelt adgangspunkt. Den integrerede funktion "Single Sign-on" gør det muligt at skifte mellem forskellige tjenester uden at skulle logge på igen, hvilket også er muligt indenfor ZEISS-selskaberne ved hjælp af automatisk registrering.

    Til registrering skal brugeren oplyse sit efternavn, fornavn, e-mailadresse og, hvis det den anvendte tjeneste kræver det, sin titel, sit kundenummer, telefonnummer samt leverings- og faktureringsadresse. Vi anvender de oplyste data til brugeradministration. I det omfang at disse brugerdata er nødvendige for implementeringen af yderligere applikationer, f.eks. til behandling af ordrer i netbutikken, vil de nødvendige data til den pågældende applikation blive overført til hertil.

    I ZEISS ID-kontoprofilen kan du se og ændre dine personlige data eller statussen for dit markedsføringssamtykke, og valgfri data kan slettes. Det er også muligt at slette et ZEISS ID. I dette tilfælde vil dine data blive slettet, og du mister adgangen til ZEISS ID-applikationerne. Din ZEISS ID-konto og dine data slettes automatisk, hvis din konto er inaktiv i 2 år.

    Retsgrundlaget for databehandlingen er dit samtykke i henhold til artikel 6 (1) lit. a i GDPR eller opfyldelse af en kontrakt eller implementeringen af præ-kontraktlige foranstaltninger i henhold til artikel 6 (1) lit. b i GDPR eller beskyttelsen af tungtvejende legitime interesser hos ZEISS i henhold til artikel 6 (1) lit. f i GDPR.

   • Som hjemmeside- eller netbutiksoperatør indsamler ZEISS data om besøg på vores hjemmesider og netbutikker og opbevarer disse data som såkaldte "serverlogfiler". Følgende oplysninger indsamles automatisk og gemmes indtil den automatiserede sletning:

    • Besøg på hjemmesiden eller i netbutikken
    • Dato og tidspunkt for besøg
    • Den hjemmeside, hvorfra besøget blev foretaget (såkaldt henvisningswebadresse)
    • Anvendt browser
    • Anvendt operativsystem
    • IP-adressen på den anmodende slutenhed

    Vi behandler ovennævnte data med følgende formål:

    Overvågning og evaluering af systemsikkerhed og stabilitet.

    • Sikring af en stabil forbindelse til hjemmesiden
    • Sikring af en høj brugervenlighed af vores hjemmeside

    Databehandlingen er baseret på artikel 6 (1) lit. f i GDPR. Vores tungtvejende legitime interesse følger af formålene med dataindsamlingen, som er anført ovenfor. Vi bruger under ingen omstændigheder de indsamlede data med det formål at drage konklusioner om individuelle personer.

   • Tjenesten Virtuel prøvning fra Carl Zeiss Vision GmbH giver dig anbefalinger til brillestel, som er baseret på en tidligere oprettet virtuel avatar af dig. ZEISS behandler kun de indsamlede biometriske data som en del af tjenesten Virtuel prøvning.

    Retsgrundlaget for databehandlingen er dit samtykke i henhold til artikel 6 (1) lit. a i GDPR.

   • Retsgrundlag og formål

    Vi vil bruge disse oplysninger til at teste prototyper eller koncepter og ideer fra vores hjemmeside og forbedre vores tjenester på baggrund af de tilbagemeldinger, som vi har modtaget fra besøgende på hjemmesiden eller brugere, der er rekrutteret via bureauer. Det gældende retsgrundlag for ovennævnte aktiviteter er vores legitime interesser (artikel 6 (1) f i GDPR)

    Hvilke oplysninger indsamler vi?

    • Navn
    • E-mailadresse
    • Adfærdsdata (brugerinteraktioner med prototypen, likes, dislikes, præferencer)
    • Placering (land)
    • Demografiske data: Alder, aldersgruppe, køn (ikke altid påkrævet)
    • Stillingsbetegnelse

    Optager I videoer og billeder?

    Ja, forudsat at du har givet os dit samtykke. Du kan til enhver tid og uden at angive nogen begrundelse afmelde dig ved at sende en e-mail til research.panel@zeiss.com

    Vi gemmer disse oplysninger i vores databaser, fordi det er muligt, at ikke alle medlemmer af projektgruppen deltager i interviewet (hvis relevant). Optagelser og noter giver os mulighed for at dele indhold og få adgang til det på en pålidelig og præcis måde senere.

    Deler I mine personlige data med tredjeparter?

    Vi involverer muligvis eksterne bureauer til at udføre undersøgelserne på vores vegne. Derudover deler vi dine personlige data med de værktøjer, som anvendes til udførelsen af undersøgelserne. I begge tilfælde har vi underskrevet den tilhørende databeskyttelsesaftale og har udført en passende privatlivsleverandørvurdering.

    Hvor længe opbevarer I mine personfølsomme oplysninger?

    Vi opbevarer dine personfølsomme oplysninger i en periode på 2 år. Samlede data og/eller anonymiserede data (det vil sige data, der ikke kan identificere dig) vil blive opbevaret i en længere periode.

    International overdragelse af data

    Dine data vil muligvis blive opbevaret uden for EØS og i forbindelse med digitale tjenester, der understøttes af skyen (f.eks. e-mail, undersøgelsesværktøj). Det betyder, at dine data kan opbevares eller tilgås i lande uden for EØS i henhold til ikke-EU-lovgivning, hvor brugen af dem muligvis ikke er underlagt de samme strenge juridiske beskyttelseskrav. Vores tredjepartstjenesteudbydere har dog ikke ret til at bruge de oplysninger, vi deler med dem, ud over hvad der er nødvendigt for at hjælpe os.

    Vi har omhyggeligt gennemgået og undersøgt vores tredjepartsudbydere for at sikre dig størst mulig beskyttelse af privatlivets fred samt databeskyttelse. For at sikre overholdelsen af databeskyttelseskravene for internationale overførsler underskrives Standard Contractual Clauses (SCC) som vedtaget af Europa-Kommissionen med disse udbydere.

    Alle oplysninger er fortrolige

    Bevarelse af din fortrolighed: Alle oplysninger, som du giver ZEISS under interviewet, vil blive behandlet fortroligt. ZEISS forpligter sig til ikke at videregive nogen form for oplysninger, medmindre det er påkrævet ved lov eller nødvendigt for at beskytte en persons rettigheder.

    Bevarelse af ZEISS' fortrolighed: Alle oplysninger, som ZEISS giver dig under interviewet, er fortrolige. Enhver form for tilbagemelding, som du giver til ZEISS vedrørende ZEISS-produkter og/eller -tjenester, er fortrolige, og du accepterer, at ZEISS er ejeren af sådan feedback. Dette har ingen indflydelse af nogen art på eventuelle ejerskabsrettigheder, du måtte have til andet indhold, som du giver os under samtalen.

    Ejerskab over medier

    ZEISS ejer mediet, og du giver ZEISS udtrykkelig tilladelse til at bruge optagelser samt billeder af dig til medier eller til afledte aktiviteter i forbindelse med vores projekt (offentliggørelse kan ske internt).

   Forespørgsel vedrørende databeskyttelse

   Formularen indlæses...

   Din henvendelse vedrørende databeskyttelse.
   Udfyld venligst nedenstående blanket – så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt!

   Du kan finde yderligere oplysninger om databehandlingen hos ZEISS i vores databeskyttelseserklæring.

   • 1

    Senest opdateret: Den 23. januar 2024