Carl Zeiss A/S

Slutbrugerlicensaftale for ZEISS-enhedssoftware

1 Definitioner og oplysninger om relevans
1.1 Du (i det efterfølgende kaldet "licenstager") har købt en bestemt enhed ("ZEISS-enhed"), enten af Carl Zeiss AG (“ZEISS”) eller af et/en af dets tilknyttede selskaber eller autoriserede distributører eller af en anden tredjepart. Denne ZEISS-enhed har indbygget software, som henholdsvis ejes eller er licenseret af ZEISS ("ZEISS-enhedssoftware").

1.2 Enhver brug af ZEISS-enhedssoftwaren er underlagt denne slutbrugerlicensaftale for ZEISS-enhedssoftware ("EULA").

1.3 Denne slutbrugerlicensaftale gælder ikke for software fra tredjeparter, herunder såkaldt gratis software og open source-software (FOSS). Sådan tredjepartssoftware er underlagt de gældende licensvilkår for den respektive tredjepart. ZEISS og licenstageren accepterer, at enhver garanti eller ethvert ansvar fra ZEISS for sådan tredjepartssoftware udtrykkeligt vil være udelukket, medmindre andet er aftalt mellem ZEISS og licenstageren.

2 Omfanget af denne EULA; separat aftale for ZEISS-enheder
2.1 Denne slutbrugerlicensaftale angiver de begrænsede rettigheder, som ZEISS tildeler licenstageren med hensyn til ZEISS-enhedssoftwaren.

2.2 Hvis licenstageren køber en ZEISS-enhed direkte fra ZEISS, uanset om det er mod vederlag eller uden beregning, gælder følgende:
Licenstagers køb af den respektive ZEISS-enhed og den indbyggede ZEISS-enhedssoftware og eventuelle relaterede rettigheder og forpligtelser for ZEISS på den ene side og kunden (= licenstageren) på den anden side, herunder uden begrænsning alle forhold relateret til levering, ydeevne, kvalitet, kvantitet og prissætning, vil være endegyldigt bestemt af vilkårene og betingelserne i den respektive købskontrakt mellem ZEISS og kunden.

2.3 Hvis licenstageren køber en ZEISS-enhed, ikke fra ZEISS, men fra en associeret virksomhed eller en anden tredjepart, gælder følgende:

Licenstagers køb af ZEISS-enheden og/eller ZEISS-enhedssoftwaren og eventuelle relaterede rettigheder og forpligtelser for ZEISS på den ene side og kunden (= licenstageren) på den anden side, herunder uden begrænsning alle forhold relateret til levering, ydeevne, kvalitet, kvantitet og prissætning, vil være endegyldigt bestemt af en separat købskontrakt indgået mellem licenstageren og den respektive tredjepart. Licenstageren er ikke berettiget til erstatningskrav over for ZEISS i forbindelse med levering af ZEISS-enheden og/eller ZEISS-enhedssoftwaren, herunder uden begrænsninger eventuelle kontraktlige erstatningskrav på grund af en defekt, fejl eller manglende ydelse. Alle sådanne eventuelle erstatningskrav fra licenstager skal fremsættes af licenstager over for den respektive tredjepart, hvorfra licenstager har købt den respektive ZEISS-enhed. Uden at det berører ovenstående, giver ZEISS licenstageren brugsrettighederne med hensyn til ZEISS-enhedssoftwaren i overensstemmelse med bestemmelserne i denne EULA.

3 IP-ejerskab
3.1 Med forbehold af de begrænsede rettigheder, der udtrykkeligt gives i denne EULA, forbeholder ZEISS sig alle rettigheder, ejendomsrettigheder og interesser i og til ZEISS-enhedssoftwaren, inklusive alle relaterede immaterielle rettigheder (som defineret nedenfor). Der gives ingen rettigheder til licenstageren med hensyn til dette, ud over hvad der udtrykkeligt er angivet heri.

3.2 I forbindelse med denne slutbrugerlicensaftale betyder "immaterielle rettigheder" alle former for immaterielle rettigheder eller anden (ejendoms)rettigheder i hele verden, i alle medier, nuværende eller skabt i fremtiden, for alle versioner og elementer, på alle sprog, og i hele varigheden af ​​sådanne rettigheder, der opstår i henhold til skreven lov eller almindelig lov, kontraktmæssigt eller andet, og uanset om de er registreret eller registrerbare, herunder (a) rettigheder til alle opfindelser, opdagelser, brugsmodeller, patenter, genudstedelser og genbehandlede patenter eller patentansøgninger (uanset hvor de er indgivet, og hvor de er udstedt, herunder fortsættelser, delvise fortsættelser, erstatninger og opdelinger af sådanne ansøgninger og alle prioritetsrettigheder som følge af sådanne ansøgninger), der aktuelt eksisterer eller herefter indgives, udstedes eller erhverves; (b) rettigheder forbundet med forfatterskabsværker, herunder databaserettigheder, ophavsrettigheder, moralske rettigheder, ophavsretsansøgninger og ophavsretsregistreringer; (c) rettigheder til computersoftware og -programmer, kildekoder eller forretningsmetoder; (d) rettigheder til materialer; (e) rettigheder forbundet med varemærker, servicemærker, handelsnavne, internetdomænenavne, virksomhedsnavne, logoer, design og form på varemærkeemballage ("trade dress") og ansøgningerne om registrering og registreringer heraf; (f) rettigheder i forbindelse med beskyttelse af forretningshemmeligheder, knowhow og/eller andre fortrolige oplysninger; (g) designrettigheder, uanset om de er registrerede eller uregistrerede; og (h) rettigheder svarende til dem i denne definition og enhver anden ejendomsret vedrørende immateriel ejendom.

4 Tildeling af rettigheder og begrænsninger
4.1 Med forbehold af licenstagers overholdelse af vilkårene i denne EULA giver ZEISS licenstageren en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, ikke-underlicenserbar ret til at bruge den ZEISS-enhedssoftware, der er indbygget i den købte ZEISS-enhed, i det omfang det er nødvendigt for at bruge en sådan ZEISS-enhed korrekt i overensstemmelse med enhver gældende produktbeskrivelse. Licenstager må kun bruge ZEISS-enhedssoftwaren, som den er indbygget af ZEISS i ZEISS-enheden.

4.2 Enhver anden brug, herunder kopiering, distribution, salg, leasing, leje eller tilgængeliggørelse for offentligheden af ZEISS-enhedssoftwaren, er strengt forbudt. Licenstager må i særdeleshed ikke bruge ZEISS-enhedssoftwaren (i) på eller i kombination med anden hardware end den respektive ZEISS-enhed, (ii) i kombination med anden software eller (iii) som selvstændig software.

4.3 Licenstager må ikke ændre, oversætte, dekompilere eller adskille ZEISS-enhedssoftwaren og/eller den medfølgende dokumentation og information uden forudgående skriftligt samtykke fra ZEISS, medmindre og i det omfang det er tilladt i henhold til gældende ufravigelig lov. Hvis licenstager har til hensigt at dekompilere ZEISS-enhedssoftwaren for at tilgå information, der er nødvendig for at etablere interoperabilitet mellem et uafhængigt oprettet computerprogram med andre programmer, skal licenstageren skriftligt informere ZEISS om sin hensigt, og ZEISS vil efter eget skøn give de nødvendige oplysninger inden for en rimelig frist.

4.4 Licenstager må ikke ændre eller fjerne nogen copyright- og/eller forfatterskabsmeddelelser, der kan henføres til ZEISS-enhedssoftwaren.

4.5 ZEISS forbliver ejer af alle rettigheder til ZEISS-enhedssoftwaren, også selvom licenstager ændrer ZEISS-enhedssoftwaren og/eller kombinerer den med licenstagers egne programmer eller tredjeparters programmer i strid med denne slutbrugerlicensaftale. Hvis licenstager eller en tredjepart, der er bestilt af licenstager, på grund af gældende ufravigelig lovgivning skal betragtes som ejere af rettigheder til ændringerne eller links, giver licenstager ZEISS brugsrettigheder hertil i videst muligt omfang, herunder uden begrænsning en eksklusiv, evig, global, overførbare og underlicenserbar ret til uden nogen begrænsning at bruge, markedsføre, kopiere, formidle og gøre disse ændringer/links offentligt tilgængelige, og licenstager skal (hvis det er relevant) sikre, at den relevante tredjepart giver ZEISS disse rettigheder også.

5 Ansvarsfraskrivelse i forbindelse med garanti
5.1 Medmindre andet er aftalt mellem ZEISS og licenstager, leveres ZEISS-enhedssoftwaren "som den er og forefindes", og ZEISS giver ingen garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, med hensyn til ZEISS-enhedssoftwaren, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. ZEISS garanterer ikke, at ZEISS-enhedssoftwaren vil opfylde licenstagers krav, eller at ZEISS-enhedssoftwaren vil være fejlfri. ZEISS giver ingen garanti for ikke-krænkelse.

5.2 Medmindre andet er aftalt mellem ZEISS og licenstager, angiver denne EULA alle ZEISS' forpligtelser med hensyn til ZEISS-enhedssoftwaren.

6 Ansvarsbegrænsning
6.1 ZEISS er erstatningsansvarlig (i) i det omfang ZEISS's ansvar ikke kan begrænses eller udelukkes i henhold til gældende lovgivning, især gældende lov om produktansvar; (ii) forårsaget af forsæt eller grov uagtsomhed af ZEISS, dets juridiske repræsentanter, medarbejdere, stedfortrædere eller underleverandører; og (iii) på liv, krop eller helbred forårsaget af forsæt eller uagtsomhed af ZEISS, dets juridiske repræsentanter, medarbejdere, stedfortrædere eller underleverandører.

6.2 Medmindre andet er angivet i afsnit 6.1: (a) er ZEISS under ingen omstændigheder ansvarlig for tab af fortjeneste, tab af data, indirekte, særlige, tilfældige, følgeskader eller andre skader, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne slutbrugerlicensaftale eller i forbindelse med brugen af ZEISS-enhedssoftwaren, uanset om et sådant erstatningskrav er baseret på brud på garantien, kontraktbrud, erstatningsansvar eller enhver anden juridisk teori og uanset årsagen til et sådant tab eller skade, og (b) ZEISS' samlede ansvar for eventuelle erstatningskrav som følge af eller i forbindelse med denne EULA er begrænset til et beløb på EUR 1000.

7 Databeskyttelse
For information om ZEISS' behandling af eventuelle personlige data i forbindelse med levering af ZEISS-enhedssoftwaren henvises til ZEISS' privatlivspolitik.

8 Gældende love; eksportkontrol
8.1 Licenstager er ansvarlig for at sikre, at dennes brug af ZEISS-enhedssoftwaren sker i overensstemmelse med alle lovmæssige og regulatoriske krav, der gælder for licenstager.

8.2 Licenstager er informeret om, at eksport eller genimport af ZEISS-enhedssoftwaren, information og dokumentation er underlagt de relevante eksport- og importbestemmelser i Forbundsrepublikken Tyskland, Den Europæiske Union og/eller USA.

9 Afsluttende bestemmelser
9.1 Denne slutbrugerlicensaftale og enhver tvist, der opstår som følge af eller relateret hertil, er udelukkende underlagt lovene i Forbundsrepublikken Tyskland med undtagelse af reglerne om lovkonflikter. FN's konvention om internationale køb af varer (CISG) af 11. april 1980 samt alle relaterede aftaler finder ikke anvendelse.

9.2 Eventuelle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne EULA, skal udelukkende forelægges domstolene i Jena.

9.3 Hvis bestemmelserne i denne EULA er eller bliver ugyldige, bortfalder og/eller ikke kan håndhæves helt eller delvist, forbliver gyldigheden af de resterende bestemmelser i denne EULA upåvirket.

Dato for seneste ændring: September 2019